Salle du conseil communal
2019, Gemeenteraad

Gemeenteraad 23/04/2019

Dit zijn de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 23 april 2019 geschreven door Geoffroy d’Aspremont Lynden, gemeenteraadslid Overijse Plus.

Gemeenteraad

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 26 maart 2019
Overijse Plus heeft voor gestemd.

2. Goedkeuring van de oprichting en erkenning van de cultuurraad Overijse 2019-2024
De cultuurraad van Overijse heeft reeds een dynamische werking uitgebouwd waarbij vrijwilligersverenigingen, cultuurinstellingen en deskundigen betrokken worden met als doel het overleg, de inspraak en de betrokkenheid bij het gemeentelijk cultuurbeleid te garanderen en de participatie van de burgers te bevorderen.
Overijse Plus heeft voor gestemd.

3. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de cultuurraad Overijse 2019-2024
Overijse Plus heeft voor gestemd.

4. Overheidsopdracht: vaststelling van de wijze van gunnen (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking), goedkeuring van het bijzonder bestek, meetstaat, offerteformulier en indicatieve raming (210 465,00 euro excl. btw – 254 662,65 euro incl. btw) voor ‘Diverse dakwerken’

• WOC Den Turf – plat dak boven inkom en sanitair.
• Gemeentehuis – plat dak in zink.
• Bezoekerscentrum Druif – hellend dak.
• Basisschool centrum – regenwaterafvoeren gebouw refter/turnzalen.
• WOC De Rank – plat dak boven grote zaal, inkom en sanitair.
• GITO – plat dak werkplaats blok B.
• Basisschool Jezus-Eik – plat dak achterbouw.

Overijse Plus heeft voor gestemd.

5. Goedkeuring van de overeenkomst voor verkoop van een perceel grond langs Terspoutland aan Fluvius voor de plaatsing van een nieuwe MS-distributiecabine
Overijse Plus heeft voor gestemd.

6. Goedkeuring van de overeenkomst voor de verwerving van twee loodsen op en met grond langs de Begijnhof 15 door het gemeentebestuur Overijse
Verplicht voor de gemeentelijke diensten van Vuurmolen en Den Blijk. Deze ruimte kan gebruikt worden als parkeerplaats voor evenementen.
Overijse Plus heeft voor gestemd.

7. Goedkeuring opzegging huurovereenkomst kantoorruimte Solheide 16 met 3Wplus
3Wplus is een intercommunale die zich inzet voor de ontwikkeling van de regio Halle-Vilvoorde op het gebied van wonen, werken en welzijn.
Overijse Plus heeft voor gestemd.

8. Goedkeuring van de akte ‘verwerving van onroerende goederen door een openbaar bestuur om reden van openbaar nut’: gratis grondafstand – P.I. Taymansstraat
Overijse Plus heeft voor gestemd.

9. Goedkeuring van de toetreding tot de ICT-raamovereenkomst van de stad Brugge
Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de door de stad Brugge gegunde ICT-raamovereenkomst om volgende redenen:
• de aankoopcentrale van de stad Brugge beschikt over de nodige knowhow of technische expertise
• de in deze raamovereenkomst(en) voorziene leveringen en diensten voldoen aan de behoefte van de gemeente
• de gemeente moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent
• de prijzen zijn door de schaalgrootte van de aankoopcentrale zeer interessant

• er ontstaat geen verplichting tot afname zodat ook via andere kanalen bestellingen kunnen geplaatst worden
• bestellingen kunnen ten allen tijde op een flexibele, snelle en gebruiksvriendelijke manier geplaatst worden.
Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, ICT-specialist, stelde vast dat er veel overlappingen waren tussen de verschillende stukken van deze overeenkomst, voornamelijk in verband met “hardware” en vroeg het College om verduidelijking, dit om zeker te maken dat de gemeente niet twee keer voor dezelfde dienst zou betalen. Het College kon deze technische vraag niet beantwoorden, maar gaf aan dat andere steden of gemeenten reeds van deze diensten gebruik hadden gemaakt.

Overijse Plus heeft voor gestemd.

10. Goedkeuring van de toetreding van de gemeente Overijse tot Poolstok (voorheen Jobpunt Vlaanderen)
Poolstok is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen. Poolstok is sinds 2000 operationeel en telt momenteel ruim 250 vennoten waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, intercommunales, politiezones en hulpverleningszones
De gemeente Overijse wenst de dienstverlening en meer bepaald het personeels- en organisatiebeleid (P&O) in zijn globaliteit verder te professionaliseren. Consultancy in deze gespecialiseerde materie is een arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid en de aankoop ervan vergt bijzondere expertise. Poolstok biedt een breed dienstenpakket aan, zowel inzake werving en selectie, als in de brede P&O-activiteiten zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching en dergelijke meer. Poolstok werkt daartoe altijd samen met erkende dienstverleners na marktvergelijking en met toepassing van de wet overheidsopdrachten. Door toetreding tot Poolstok kan gebruik worden gemaakt van de schaalvoordelen zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners. Poolstok garandeert de meest gunstige tarieven. Gezien de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet van contractuele aard is, en gezien de quasi inhouse-kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken. Poolstok garandeert aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de P&O- en consultancysector. Toetreding tot Poolstok houdt geen verplichting tot afname in en het bestuur behoudt dus zijn maximale keuzevrijheid. Vennoten beschikken zodoende over een P&O-ondersteuning op afroep zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid. Poolstok treedt niet in de plaats van het bestuur doch neemt de rol op van adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe leveranciers worden uitgevoerd.
Overijse Plus heeft voor gestemd.

 

11. Goedkeuring van de toetreding van de gemeente Overijse tot de interlokale vereniging ‘it-punt’
Het Autonoom Provinciebedrijf VERA wenste de samenwerking tussen de lokale besturen in Vlaams-Brabant op het vlak van informatica en e-government te versterken door de oprichting van een kostendelende vereniging onder de vorm van een interlokale vereniging met de naam ‘it-punt’.
Deze vereniging:
• brengt een samenwerking tot stand tussen besturen met het oog op de digitalisering van dienstverlening, een taak van algemeen belang die op alle besturen gezamenlijk rust
• stelt zich tot doel haar leden te ondersteunen op het vlak van e-government en informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerde IT- dienstverlening en functioneert daarbij als een kostendelende vereniging waaraan opdrachten binnen een horizontale samenwerking rechtstreeks kunnen worden toevertrouwd
• verricht al haar werkzaamheden ten behoeve van haar leden waarbij de geografische omvang van deze werkzaamheden in hoofdzaak beperkt blijft tot het grondgebied van de deelnemende besturen
• wordt uitsluitend beheerst door doelstellingen en overwegingen van algemeen belang en heeft geen commerciële doelstelling
• kan alle daden, handelingen of verrichtingen stellen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen
• kan hiertoe betrekkingen aangaan met ondernemingen in de privésector op voorwaarde dat deze strikt bijkomstig blijven ten opzichte van haar maatschappelijk doel.
Eind 2018 waren reeds 40 besturen lid van ’it-punt’

Overijse Plus heeft voor gestemd.

12. Aanduiding van een bestuurder in de raad van bestuur van de cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) voor de periode juni 2019 – juni 2020
OverijsePlus heeft geen kandidaat voorgesteld. Sven Willekens werd gekozen

 

13. Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘it-punt’ voor de legislatuur 2019-2024
OverijsePlus heeft geen kandidaat voorgesteld. Jeroen Van San en Joris Kelchtermans werden gekozen.

 

14. Goedkeuring van het projectvoorstel ‘oproep participatie met en door gemeenteraden’
Alle Vlaamse gemeenten hebben volgende oproep ontvangen: ‘Wil jouw gemeenteraad, jij als voorzitter van de gemeenteraad, of jouw college één of meerdere experimenten opzetten waarbij de raad een rol opneemt in participatieve beleidsprocessen? Leven er in jouw bestuur ideeën om de werking van de gemeenteraad zelf meer participatief te organiseren? De Vlaamse overheid en de VVSG zijn op zoek naar vernieuwende initiatieven van gemeenteraden die willen experimenteren met participatie. De gemeenteraad is een belangrijke speler op het vlak van participatie: de raad legt volgens het decreet over het lokaal bestuur een participatiereglement vast en kan een vitale rol opnemen in het bepalen van de agenda en het uitvoeren van het participatiebeleid.
Projecten kunnen ingediend worden ten laatste op maandag 29 april 2019 om 12:00u. Dat kan door zowel gemeenteraden als het college (of samen). De indiener moet geen rechtspersoonlijkheid zijn. Het is een pluspunt als het voorstel van project voor het indienen wordt besproken in de gemeenteraad en afgestemd is met het college.
De geselecteerde projecten kunnen beroep doen op professionele ondersteuning voor het vormgeven en uitvoeren van hun proeftuin. Die begeleiding gebeurt door experten van Levuur, de Vlaamse overheid en VVSG. In elke gemeente vormen we een kerngroep die zorgt voor de concrete opvolging van elke proeftuin. Die kerngroep is ook het aanspreekpunt voor de experten.’
De gemeente moet hiervoor een projectvoorstel indienen.
Overijse Plus heeft voor gestemd.

 

15. Goedkeuring van de ontbinding van de Bibliotheekcommissie
Overijse Plus heeft voor gestemd.

 

16. Vaststelling belastingreglement 2019-2025 op de aanvraag van omgevingsvergunningen en notariële inlichtingen

De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:
• Meldingsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen: 75,00 euro.
• Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen – eenvoudige procedure (zonder openbaar onderzoek) of gewone procedure (met openbaar onderzoek): 75,00 euro.
• Verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning: 75,00 euro.
• Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: 75,00 euro
• Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit – gewone procedure:
• klasse 1: 750,00 euro
• klasse 2: 250,00 euro.
• Vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een permanente omgevingsvergunning:
• klasse 1: 750,00 euro
• klasse 2: 250,00 euro.
• Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit:
• klasse 1: 750,00 euro
• klasse 2: 250,00 euro.
• Het digitaliseren van een analoog ingediende aanvraag van een omgevingsvergunning of melding: 75,00 euro.
• Notariële inlichtingen (semi-automatische notarisbrief inclusief info plannen en vergunningenregister en aanvullende vastgoedinformatie): 100,00 euro per aanvraag.

OverijsePlus onthoudt zich

 

Extra

17. Aanvullend agendapunt 01 – Gebouw Ex Fortis – Terhulpensesteenweg
geplaatst door Emmanuel Morel de Westgaver, gemeenteraadslid OverijsePlus.
Enkele jaren geleden kocht de gemeente het gebouw, ex Fortis, gelegen aan de Terhulpensesteenweg.
Op welke datum is de aankoop gedaan? Op 15/05/2017
Wat was de aankoopprijs en de aktekosten? 1,4 miljoen euro
Wat gaat de gemeente met dit gebouw doen? 40 sociale appartementen en een tuin? 40 sociale appartementen en een tuin
Wat is het budget voor de renovatie? De sloopkosten zullen 160000€ bedragen.
Er zullen sloopbonussen en bouwsubsidies worden toegekend.

18. Agendapunt 02 – Milieubelasting Overijse geplaatst door Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, gemeente OverijsePlus.
Wat is het geschatte bruto-inkomen van deze belasting voor de gemeente Overijse? 355000€.
Hoeveel moet de gemeente betalen om deze belasting te innen (schrijven en verzenden van brieven, volgen van betalingen, enz.)? 5000€.
Welk percentage van de inwoners betaalt deze belasting in de juiste (historische) banden?
87% van de inwoners betaalt op tijd, 4% heeft een tweede herinnering ontvangen.
Hoe kan dit bedrag vergeleken worden met andere belastingen in de gemeente?
Wat is het effectieve gebruik van de inkomsten uit deze belasting, aangezien het een milieubelasting is? Deze belasting wordt immers terugbetaald aan de algemene begroting van de gemeente en wordt niet specifiek gebruikt voor milieuacties.

 

19. Aanvullend agendapunt 03 – RUP11 geplaatst door Danny De Kock (CD&V)
Het RUP11 in Jezus-Eik is een prachtige manier om het centrum van Jezus-Eik te herstellen voor de bewoners. Maar de acties van de gemeente in dit verband roepen ernstige vragen op en doen twijfels rijzen over de werkelijke bedoelingen van de gemeente om de bewoners effectief te laten deelnemen aan het besluitvormingsproces. Dezelfde constatering werd al gedaan toen RUP 6 werd gepresenteerd voor Maleizen.
Antwoord van wethouder Jan de Broyer (NVA): Maleizen’s RUP 6 is een lang proces. Wat Overijse betreft, is het overleg nog steeds aan de gang en zal er rekening mee worden gehouden.

20. Aanvullend agendapunt 04 – Voorstel aanpassing bovenbouw Jean Tombeurstraat en Alfons Moerenhoutstraat

21. Aanvullend agendapunt 05 – Parochiezaak Jezus-Eik

22. Aanvullend agendapunt 06 – Ex-Fortis gebouw in Maleizen

23. Aanvullend agendapunt 07 – Wachtbekken Marnixlaan veiligheidsproblemen

24. Aanvullend agendapunt 08 – Toekomsttafels
Jean-Pierre Audag et Geoffroy d’Aspremont hebben aan de eerst Toekomstafel deelgenomen.

25. Aanvullend agendapunt 09 – Klimaatmobiel

Partagez cet article :