2019, Gemeenteraad

Gemeenteraad 19/02/2019

Beste inwoners van Overijse,

Hier zijn de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 19 februari 2019 – 20.00 uur, geschreven en vertaald door Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, gemeenteraadslid op de lijst van Overijse Plus.

Gemeenteraad

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 29 januari 2019 (GR/2019/0038)

OverijsePlus stemt voor

2. Goedkeuring budgetwijziging 2018-1 en budget 2019 van het OCMW (GR/2019/0041)

Vraag van Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart : Wat is de reden voor de vermindering van meer dan 200.000 € van de toelage van de gemeente aan het OCMW?

Antwoord van mevrouw Inge Lenseclaes : Dit is voornamelijk te danken aan het verdwijnen van de algemeen directeur van het OCMW en de financiele directeur van het OCMW.

OverijsePlus stemt voor

3. Delegatie aan het college van burgemeester en schepenen van de bevoegdheid tot vaststelling van de aanvullende verkeersreglementen (GR/2019/0009)

OverijsePlus stemt voor

4. Overheidsopdracht: vaststelling van de wijze van gunnen (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking); goedkeuring van het bijzonder bestek, plannen, meetstaat, offerteformulier en indicatieve raming (235.128,15 euro excl. btw – 284.505,06 euro incl. btw) voor ‘Verbouwen keuken en berging Den
Blank’ (GR/2019/0016)

Vraag van Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart : Wat is de verwachte levensduur van zo een keuken?

Antwoord van mijnheer Leo Van den Wijngaert : De huidige keuken was ongeveer 30 jaar oud. Er wordt dus verwacht dat deze nieuwe keuken even lang gaat duren.

Vraag van Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart : Waarom wordt de huidige keuken vergroot? Is er een additionele capaciteit nodig?

Antwoord van mijnheer Leo Van den Wijngaert : Na controles uitgevoerd door de FAVV kwam aan het licht dat er een betere scheiding nodig was tussen de warme en koude zones van de keuken. Dit was niet mogelijk in de huidige ruimte.

OverijsePlus stemt voor

5. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst klimaatmobiel 3Wplus Energie vzw (GR/2019/0015)

Vraag van Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart : Er wordt gesproken van 3 wijken waarin deze klimaatmobiel zou komen. Welke zullen deze zijn?

Antwoord van mijnheer Peter Lombaert : De klimaatmobiel zal er komen aan de Bosuil in Jezus-Eik, in het centrum en aan het Lotharingenkruis in Maleizen.

Vraag van Danny De Kock : De klimaatmobiel komt er voor 2 jaar tot in februari 2021. In de text wordt er een budget van 3 jaar besproken. Waarom moet Overijse betalen voor 3 jaar terwijl er maar 2 jaar service gegeven wordt?

Antwoord van mijnheer Peter Lombaert : De prijs is bepaald per periode van 8 weken en per wijk bezocht. Er is inderdaad een fout in de text gekropen waar men spreekt van een jarelijks budget van 18 000€ voor 3 jaar.

Vraag van Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart : Er moeten ook 3 verantwoordelijken van Overijse worden aangeduid. Wie bepaalt wie er wordt aangeduid?

Antwoord van mevrouw Inge Lenseclaes : Dit wordt bepaald in de volgende gemeenteraad.

OverijsePlus stemt voor

6. Aanpassing van de erfpachtovereenkomst van 14 december 1995 betreffende het gebouw gelegen te 3090 Overijse, Hoeilaartsesteenweg 56 (GR/2019/0020)

OverijsePlus stemt voor

7. Goedkeuring van de akte ‘kosteloze grondafstand aan de gemeente om reden van openbaar nut’: gratis grondafstand tot aan de voorziene rooilijn – Vossestraat (GR/2019/0017)

OverijsePlus stemt voor

8. Goedkeuring wederinkoop van het appartement in ‘Woonproject Maleizen’ gelegen te 3090 Overijse, Blauwendries 3 bus 1.02 en goedkeuring akte-ontwerp (GR/2019/0019)

Vraag van Emmanuel Morel : Er is een fout gekropen in het bedrag van deze inkoop. Er werd een incorrecte index toegepast.

[na (heel) veel heen en weer getrek]

Antwoord van mijnheer Sven Willekens : Er is inderdaad een fout gekropen in het bedrag van deze inkoop. Er werd een incorrecte index toegepast. We zullen het punt stemmen mits verandering van het bedrag en herstemming in de volgende gemeenteraad.

OverijsePlus stemt voor een aangepast punt

9. Goedkeuring van de uitgebreide lijst aan activiteiten van de wijk-werken (GR/2019/0012)

OverijsePlus stemt voor

10. Aanduiding van twee kandidaat-bestuurders met stemrecht en een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur en drie vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van de Intercommunale Interrand voor de legislatuur 2019-2024 (GR/2019/0004)

Werden verkozen als vertegenwoordiger:

 • Ingrid Degand – OPENVLDGROEN
 • Leen Gillis – OVERIJSE2002-NVA
 • Martine Haegeman – OPENVLDGROEN

Werden verkozen als kandidaat-bestuurder met stemrecht:

 • Joke Lenseclaes – OVERIJSE2002-NVA
 • Peter Lombaert – OPENVLDGROEN

Werden verkozen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem:

 • Marcia De Wachter – CD&V

11. Aanduiding van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur, een kandidaat-lid in het regionaal bestuurscomité Leuven en aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek voor de legislatuur 2019-2024 (GR/2019/0011)

Werd verkozen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur:

 • Sven Willekens – OPENVLDGROEN

Werd verkozen als kandidaat-lid in het regionaal bestuurcomité Leuven:

 • Sven Willekens – OPENVLDGROEN

Werd verkozen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen:

 • Peter Lombaert – OPENVLDGROEN

Werd verkozen als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen:

 • Martine Haegeman- OPENVLDGROEN

12. Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) voor de legislatuur 2019-2024 (GR/2019/0003)

Werd verkozen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen:

 • Peter Lombaert – OPENVLDGROEN

Werd verkozen als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen:

 • Sven Willekens – OPENVLDGROEN

13. Aanduiding van een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater en een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) voor de legislatuur 2019-2024 (GR/2018/0142)

Werd verkozen als vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur:

 • Sven Willekens – OPENVLDGROEN

Werd verkozen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen:

 • Peter Lombaert – OPENVLDGROEN

Werd verkozen als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen:

 • Martine Haegeman- OPENVLDGROEN

14. Aanduiding van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur, een kandidaat-lid in het financieel comité en een vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de Vereniging voor Openbaar Groen vzw (VVOG) voor de legislatuur 2019-2024 (GR/2019/0007)

Werd verkozen als kandidaat-bestuurder in het raad van bestuur:

 • Jan De Broyer – OVERIJSE2002-NVA

Werd verkozen als kandidaat-lid in het financieel comité:

 • Jan De Broyer – OVERIJSE2002-NVA

Werd verkozen als vertegenwoordiger:

 • Jan De Broyer – OVERIJSE2002-NVA

15. Aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Vlaams-Brabant VZW voor de legislatuur 2019-2024 (GR/2019/0014)

Werd verkozen als vertegenwoordiger:

 • Sven Willekens – OPENVLDGROEN

16. Aanduiding van een effectief lid en plaatsvervangend lid in het beheerscomité van de scholengemeenschap (SG) HATWEEJO tot 31 augustus 2020 (GR/2019/0023)

Werd verkozen als effectief lid:

 • Dirk Devroey – OPENVLDGROEN

Werd verkozen als plaatsvervangend lid:

 • Sven Willekens – OPENVLDGROEN

17. Goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering van de
Intercommunale Interrand op 27 maart 2019 (GR/2019/0036)

OverijsePlus stemt voor

18. Goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek op 22 maart 2019 (GR/2019/0024)

OverijsePlus stemt voor

19. GITO-Overijse: instellen van een aanmeldingsprocedure in het secundair onderwijs (eerste leerjaar van de eerste graad) vanaf het schooljaar 2019-2020 en verlenen van mandatering (GR/2019/0030)

OverijsePlus stemt voor

20. GITO-Overijse: vastleggen capaciteitsbepaling, dubbele contingentering en tijdslijn aanmeldingssysteem vanaf het schooljaar 2019-2020 (GR/2019/0035)

OverijsePlus stemt voor

Extra

21. Aanvullend agendapunt – Veiligheid in Overijse (Druivenstreek) (GR/2019/0057)
22. Aanvullend agendapunt – Impact van het doven van de verlichting en het stijgend onveiligheidsgevoel (GR/2019/0058)
23. Aanvullend agendapunt – Aanpassing riooldeksels Brusselsesteenweg (GR/2019/0059)
24. Aanvullend agendapunt – KMO zone Maleizen (GR/2019/0060)
25. Aanvullend agendapunt – Thermografische luchtfoto’s van de gemeente Overijse (GR/2019/0061)

Einde van de vergadering rond 23h30

Partagez cet article :