Salle du conseil communal
2019, Gemeenteraad

Gemeenteraad 29/01/2019

Beste inwoners van Overijse,

De gemeenteraad werd voorafgegaan door een door de heer Rudi Coel aangevraagd spreekrecht over het volgende onderwerp:

“De realisatie van de huidige coalitie en verfransing”.

Iedereen heeft het recht om het woord te vragen. Dit gebeurt meestal in de raadzaal vlak voor de gemeenteraad.

Ter herinnering, de heer Rudi Coel, de neef van Dirk Brankaer, is een flamingante activist die regelmatig in het Meervoud schrijft en die destijds vocht voor de sluiting van de Golf van Overijse. Hij circuleerde ook in de gemeente om winkels, bouwplaatsen aan de kaak te stellen als ze opschriften in het Frans hadden. In de tijd had hij zelfs op Jean-Pierre Audag een roomtaart gegooid.

Het recht om te spreken had betrekking op verkiezingen en de moeilijkheden bij het vormen van een coalitie, maar ook op de gevaren van verfransing en verengelsing van de gemeente. Hij beloofde Jean-Pierre Audag aan het einde van de sessie opnieuw een roomtaard in het gezicht te gooien.

Een strijd uit een andere tijd.

Er kwam geen reactie van de gemeenteraad op het einde van zijn toespraak.

Gemeenteraad

Hier is het verslag van de Gemeenteraad van 29 januari 2019 – 20.00 uur geschreven door Yves de Marnix de Marnix de Sainte Aldegonde en vertaald door Pierre-Emmanuel Dumont de Chassart, beide gemeenteraadsleden op de lijst van Overijse Plus.

De sessie is open voor het publiek, er zijn hier vanavond 12 personen.

De volgende punten zijn opgenomen in de AGENDA:

 1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 18 december 2018 en van de installatievergadering van de gemeenteraad van 8 januari 2019
 2. Overheidsopdracht: Vaststelling van de wijze van gunnen (open procedure), goedkeuring van het bijzonder bestek, offerteformulier, meetstaat en indicatieve raming (347.142,00 euro excl. btw en 420.041,82 euro incl. btw) voor ‘Reinigen, frezen en cameraonderzoek voor rioolbuizen – dienstjaren 2019 tot en met 2022’
 3. Overheidsopdracht: Vaststelling van de wijze van gunnen (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking), goedkeuring van het bijzonder bestek, offerteformulier en indicatieve raming (217.000,00 EUR excl. btw en 262.570,00 EUR incl. btw) voor ‘Softwaretoepassing BBC voor gemeente en OCMW’

Emmanuel Morel de Westgaver stelde een vraag om uit te vinden wat de prijs inbegrepen was. De prijs is voor één unieke toepassing voor de gemeente en het OCMW en is inclusief de softwareprijs / onderhoud / updates.

 1. Goedkeuring van de toetreding tot de opdrachtencentrale van VERA Autonoom Provinciebedrijf voor afname van de raamovereenkomst(en) voor ‘Connectiviteit en apparatuur’ (Bestek nr. 2016/008)

Vraag van Emmanuel Morel de Westgaver. Was deze deelname ook van toepassing voor het OCMW.
Antwoord van de heer Willekens. De diensten van VERA Autonoom Provinciebedrijf zijn niet van toepassing op het OCMW, dat nog steeds een afzonderlijke juridische entiteit is.

 1. Goedkeuring van de toetreding van de gemeente Overijse tot de dienstverlenende vereniging TMVS.
 2. Goedkeuring van de akte ‘verwerving van onroerende goederen door een openbaar bestuur om reden van openbaar nut’: gratis grondafstand tot aan de rooilijn door mevrouw Marleen Dewulf en echtgenoot de heer Jean Pierre Maervoet, mevrouw Renilde Dewulf en de heer Johan Dewulf – Fel.             Bergiersstraat/Hoeilaartsesteenweg (GR/2019/0010)

Over de punten 1 tot en met 6 is met meerderheid gestemd.

 1. Vaststelling van de aanwendingsvoorwaarden en de vereiste verantwoording voor gemeentelijke toelagen beneden de 25.000 euro

Vraag van Emmanuel Morel de Westgaver. Waarom wil de gemeente de dit verhogen van 1250€ naar 25.000€?
Antwoord van mevrouw Inge Lenseclaes. Het is in het belang van de administratieve vereenvoudiging en in overeenstemming met de wet. De gemeenteraad zal altijd de mogelijkheid hebben om een hele reeks informatie te verkrijgen (gedetailleerd verslag, facturen….). Maar alleen op aanvraag. De gemeente heeft ook altijd het recht om een controle ter plaatse uit te voeren.

Overijse Plus stemt tegen, de meerderheid + CD&V stemmen voor.

 1. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie 2019 aan de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
 2. Kennisneming van de interne taakverdeling van de leden van het college van burgemeester en schepenen
Burgemeester Inge Lenseclaes Overijse2002-NVA Politie, brandweer, civiele zaken, participatie en communicatie, integratie en Vlaamse politiek
1e Schepen Leo Van den Wijngaert Overijse2002-NVA Cultuur, erfgoed en monumenten, toerisme, ouderen, werkgelegenheid en markten
2e Schepen Sven Willekens OpenVLDGROEN Financiën, openbare ruimte, openbare werken en infrastructuurontwikkeling, facility management, huisvestingsbeleid, bedrijven, groene diensten
3e Schepen Jan De Broyer Overijse2002-NVA Milieu (vergunningen en planning), natuurbehoud en begraafplaatsen
4e Schepen Peter Van den Berge Overijse2002-NVA Sporten, jeugd, evenementen en festiviteiten, verenigingen
5e Schepen Dirk Devroey OpenVLDGROEN Onderwijs, ondersteunend onderwijsbeleid, kinderopvang (-3 jaar, voorschoolse en naschoolse opvang, buitenschoolse kinderopvang, busvervoer (school), onderwijsondersteuning, armoedebestrijding en sociale integratie, gezondheidsbeleid en preventie
6e Schepen Peter Lombaert OpenVLDGROEN (voorzitter van het Bijzonder Comité voor sociale diensten), zorg en sociale bijstand (ouderenzorg, gemeenschapszorg, dienstencentra, gezinszorg, gehandicaptenzorg, huisvesting voor ouderen), ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid (hernieuwbare energie, openbare verlichting, vloot, duurzame recreatie, mobiliteit (langzame wegen), klimaat en dierenwelzijn, landbouw, recyclage

Veranderingen vanaf 1 januari 2020

Burgemeester Inge Lenseclaes Overijse2002-NVA + Sport
1e Schepen Leo Van den Wijngaert Overijse2002-NVA + jeugd, evenementen en festiviteiten, verenigingen
2e Schepen Sven Willekens OpenVLDGROEN Financiën, openbare ruimte, openbare werken en infrastructuurontwikkeling, facility management, huisvestingsbeleid, bedrijven, groene diensten
3e Schepen Jan De Broyer Overijse2002-NVA Geen verandering
4e Schepen Peter Lombaert OpenVLDGROEN Duurzaamheid, duurzame recreatie, mobiliteit (langzame wegen), klimaat en dierenwelzijn, land- en tuinbouw, recyclage
5e Schepen Dirk Devroey OpenVLDGROEN Geen verandering
6e Schepen Myriam Vanderlinden OpenVLDGROEN Voorzitter van het Bijzonder Comité van het OCMW, zorg en sociale bijstand (ouderenzorg, gemeenschapszorg, dienstencentrum, gezinszorg, gehandicaptenzorg, huisvesting voor ouderen), ontwikkelingssamenwerking en sociaal beleid

De punten 8 en 9 zijn door Overijse Plus samen met meerderheid gestemd.

Aanvullende agendapunten op verzoek van de CD&V:

 1. Werken in de Schransdreef.

Vraag van de heer De Cock. Is de periode van januari/februari wel de beste voor deze wegwerkzaamheden? En is er voldoende communicatie geweest gezien de veranderingen van de planning?

Antwoord van de heer Willekens. Het was vanaf het begin bekend dat er eventuele beperkingen zouden zijn met deze werken. Er werd rekening gehouden met de beperkingen van de aannemer, want hij was eerder klaar om de werken te beginnen dan aanvankelijk was gedacht. 14 dagen eerder beginnen vermindert ook het risico op slecht weer en zal ervoor zorgen dat de einddatum van het werk wordt gerespecteerd.

 1. Vervanging van de riooldeksels van de Brusselsesteenweg

Vraag van de heer De Cock. Hoe zijn de communicatie en fasering gepland tijdens de werken aan de Brusselsesteenweg?

Antwoord van de heer Willekens en mevrouw Lenseclaes. In de hele gemeente is er communicatie gepland. De werken aan de 64 riooldeksels aan de Brusselsesteenweg door Aquafin zijn gepland in 2 fasen. Gezien de verwachte droogtijd van bijna 15 dagen voor de deksels, zal het werk normaal gezien 2 maanden in beslag nemen. Van maart 2019 tot eind april 2019. Het is waarschijnlijk dat er in sommige gebieden werflichten nodig zullen zijn.

 1. Politieke beleidsverklaring.

Vraag van de heer De Cock. Komt er een beleidsverklaring?

Antwoord van mevrouw Lenseclaes. Niet specifiek, maar de schepenen zullen hun prioriteiten voorstellen op de volgende gemeenteraad.

 1. Interne reglementen en ethische code voor de leden van de gemeenteraad

Vraag van de heer De Cock. Komen er wijzigingen in de interne regelgeving en de ethische code?

Antwoord van mevrouw Lenseclaes. Nee, er staat echter een herinneringssessie gepland tijdens een informatiebijeenkomst op zaterdag 9 februari 2019.

 1. Afschaffing van de belasting voor honden.
 2. Afschaffing van de belasting voor honden.

Vraag van de heer De Cock. Zijn er plannen om de belasting op huisdieren af te schaffen? Dit is een zeer anekdotisch inkomen voor de gemeente (+/- €8000) en zal de financiën niet in gevaar brengen. Bovendien is de gemeente Overijse de laatste gemeente in Vlaanderen die deze belasting nog toepast. Daarom hebben wij ervoor gestemd om de kwestie in stemming te brengen over de schrapping ervan. Vervolgens hebben we gestemd om deze belasting op honden af te schaffen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Overijse Plus heeft voor de afschaffing gestemd.

Raad van bestuur van de OCMW

De Raad voor Sociale Zaken vergadert, zoals gebruikelijk na de gemeenteraad.

De volgende punten staan op het agenda :

 1. Goedkeuring van de notulen van de raad van bestuur van 17 december 2018.

Extra agendapunt op verzoek van de CD&V:

 1. Algemeen beleid

Vraag van de heer De Cock. Komt er een beleidsverklaring?

Antwoord van mevrouw Lenseclaes. Hetzelfde antwoord als voor het vergelijkbare punt in de gemeenteraad.

De overige 6 punten werden in gesloten sessie besproken.

Overijse Plus heeft met een meerderheid voor de 7 punten gestemd.

Sluiting van de gemeenteraad – 21:50 uur.

En Mr. Rudi Coel was met zijn taart niet meer te bespeuren!

Partagez cet article :